China

86.913 +14 last 24 hours Confirmed
4.634 0 last 24 hours Deaths
81.956 +10 last 24 hours Recovered

China - Coronavirus cases timeline

China - Coronavirus deaths timeline

5 states most affected (timeline)

5 states most affected (chart)

Last update

States of China

State Cases New cases Deaths New deaths
Hubei 68.149 0 4.512 0
Guangdong 2.037 +1 8 0
Shanghai 1.483 +4 7 0
Zhejiang 1.300 0 1 0
Henan 1.298 0 22 0
Hunan 1.020 0 4 0
Anhui 992 0 6 0
Xinjiang 980 0 3 0
Heilongjiang 961 0 13 0
Beijing 961 0 9 0
Jiangxi 935 0 1 0
Shandong 861 0 7 0
Sichuan 846 +1 3 0
Jiangsu 684 0 0 0
Chongqing 590 0 6 0
Fujian 507 0 1 0
Shaanxi 504 0 3 0
Hebei 373 0 6 0
Inner Mongolia 352 0 1 0
Liaoning 310 +8 2 0
Tianjin 304 0 3 0
Guangxi 264 0 2 0
Yunnan 227 0 2 0
Shanxi 224 0 0 0
Gansu 182 0 2 0
Hainan 171 0 6 0
Jilin 157 0 2 0
Guizhou 147 0 2 0
Ningxia 75 0 0 0
Qinghai 18 0 0 0
Tibet 1 0 0 0
State Cases New cases Deaths New deaths