China

84.428 +43 last 24 hours Confirmed
4.634 0 last 24 hours Deaths
79.013 +10 last 24 hours Recovered

China - Coronavirus cases timeline

China - Coronavirus deaths timeline

5 states most affected (timeline)

5 states most affected (chart)

Last update

States of China

State Cases New cases Deaths New deaths
Hubei 68.138 0 4.512 0
Guangdong 1.683 +1 8 0
Henan 1.276 0 22 0
Zhejiang 1.270 0 1 0
Hunan 1.019 0 4 0
Anhui 991 0 6 0
Heilongjiang 947 0 13 0
Beijing 933 0 9 0
Jiangxi 932 0 1 0
Shandong 804 +2 7 0
Shanghai 749 0 7 0
Xinjiang 696 +28 3 0
Jiangsu 658 +3 0 0
Sichuan 608 0 3 0
Chongqing 583 0 6 0
Fujian 367 0 1 0
Hebei 349 0 6 0
Shaanxi 326 0 3 0
Inner Mongolia 258 0 1 0
Guangxi 255 0 2 0
Liaoning 253 +9 2 0
Tianjin 205 0 3 0
Shanxi 201 0 0 0
Yunnan 191 0 2 0
Hainan 171 0 6 0
Gansu 167 0 2 0
Jilin 157 0 2 0
Guizhou 147 0 2 0
Ningxia 75 0 0 0
Qinghai 18 0 0 0
Tibet 1 0 0 0
State Cases New cases Deaths New deaths