China

82.985 +11 last 24 hours Confirmed
4.634 0 last 24 hours Deaths
78.268 +7 last 24 hours Recovered

China - Coronavirus cases timeline

China - Coronavirus deaths timeline

5 states most affected (timeline)

5 states most affected (chart)

Last update

States of China

State Cases New cases Deaths New deaths
Hubei 68.135 0 4.512 0
Guangdong 1.592 0 8 0
Henan 1.276 0 22 0
Zhejiang 1.268 0 1 0
Hunan 1.019 0 4 0
Anhui 991 0 6 0
Heilongjiang 945 0 13 0
Jiangxi 937 0 1 0
Shandong 788 0 7 0
Shanghai 668 0 7 0
Jiangsu 653 0 0 0
Beijing 593 0 9 0
Chongqing 579 0 6 0
Sichuan 564 +1 3 0
Fujian 356 0 1 0
Hebei 328 0 6 0
Shaanxi 308 0 3 0
Guangxi 254 0 2 0
Inner Mongolia 227 +10 1 0
Shanxi 198 0 0 0
Tianjin 192 0 3 0
Yunnan 185 0 2 0
Hainan 169 0 6 0
Jilin 155 0 2 0
Liaoning 149 0 2 0
Guizhou 147 0 2 0
Gansu 139 0 2 0
Xinjiang 76 0 3 0
Ningxia 75 0 0 0
Qinghai 18 0 0 0
Tibet 1 0 0 0
State Cases New cases Deaths New deaths