China

85.715 +11 last 24 hours Confirmed
4.634 0 last 24 hours Deaths
80.831 +19 last 24 hours Recovered

China - Coronavirus cases timeline

China - Coronavirus deaths timeline

5 states most affected (timeline)

5 states most affected (chart)

Last update

States of China

State Cases New cases Deaths New deaths
Hubei 68.139 0 4.512 0
Guangdong 1.892 +3 8 0
Henan 1.283 +2 22 0
Zhejiang 1.283 0 1 0
Shanghai 1.097 +2 7 0
Hunan 1.019 0 4 0
Anhui 991 0 6 0
Heilongjiang 948 0 13 0
Beijing 938 0 9 0
Jiangxi 935 0 1 0
Xinjiang 902 0 3 0
Shandong 845 0 7 0
Sichuan 731 +3 3 0
Jiangsu 670 0 0 0
Chongqing 587 0 6 0
Shaanxi 438 0 3 0
Fujian 419 +1 1 0
Hebei 368 0 6 0
Liaoning 280 0 2 0
Inner Mongolia 275 0 1 0
Guangxi 260 0 2 0
Tianjin 256 0 3 0
Yunnan 211 0 2 0
Shanxi 209 0 0 0
Hainan 171 0 6 0
Gansu 170 0 2 0
Jilin 157 0 2 0
Guizhou 147 0 2 0
Ningxia 75 0 0 0
Qinghai 18 0 0 0
Tibet 1 0 0 0
State Cases New cases Deaths New deaths